ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន Babyworld

ចាប់តាំងពីបេប៊ីវើលត្រូវបានបង្កើតឡើងពីឆ្នាំ 2000 មក យើងព្យាយាមឥតឈប់ឈរ ដើម្បីធ្វើឱ្យឪពុកម្តាយមានភាពងាយស្រួលដោយផ្តល់ជូននូវផលិតផលទារក និង ម្តាយដែលប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ និង តម្លៃសមរម្យ។

ទស្សនវិស័យរបស់យើង:

  • ចក្ខុវិស័យរបស់យើង គឺដើម្បីក្លាយជាអ្នកលក់រាយឈានមុខគេតាមរយៈហាង និង​​ តាមរយៈ អនឡាញសម្រាប់ឪពុកម្តាយ  និង កុមារតូចៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

បេសកកម្មរបស់យើង:

  • កសាង និង ផ្តល់ជូននូវផលិតផលមាតា និង ​ផលិតផលទារក។
  • បង្កើតកម្មវីធីលក់បែបទំនើប ដើម្បីផ្តល់ជូននូវបទពិសោធន៍ក្នុងការទិញឥវ៉ាន់អោយកាន់តែប្រសើរ ​និង កាន់តែងាយស្រួល។
  • គ្រប់ដណ្តប់ការលក់តាមអនឡាញ និង ទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលជាមួយអតិថិជនដើម្បីផ្តល់នូវគុណតម្លៃ ភាពងាយស្រួល និង សេវាកម្មល្អ ដល់អតិថិជន។
  • បណ្តុះបណ្តាល​ និងកសាងបុគ្គលិកបន្ថែម នូវជំនាញវិជ្ជាជិវៈ  ​និង  ឥរិយាបថត្រឹមត្រូវដើម្បីបំពេញតួនាទីរបស់ពួកគេ ហើយ​រួមគ្នាសម្រេចបាននូវបេសកកម្ម និង ចក្ខុវិស័យរបស់យើង។
  • បណ្តុះបណ្តាល និង បង្កើតក្រុមសេវាកម្មដែលមានជំនាញក្នុងការផ្តល់ការប្រឹក្សាដល់អតិថិជនរបស់យើង។ ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មបន្ថែម និង ផ្តល់ទំនុកចិត្តដល់អតិថិជន។
  • បង្កើតនូវវប្បធម៌ដែលរៀនធ្វើការងារជាក្រុម ហើយរីកចម្រើនជាមួយគ្នាជា “គ្រួសារ Babyworld “
Brands: