តើធ្វើយ៉ាងណាអាចដឹងបានថាកូនបៅឆ្អែត ឫ ក៏នៅ?

ជាទូទៅយើងអាចសង្កេតមើលថាទារកបៅឆ្អែត ឫ នៅបានតាមរយៈ៖

  • ទារកបៅញឹកញាប់ អាច 8 ទៅ 12 ដង ក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃ
  • ទារកមើលទៅរីករាយក្រោយបៅ និងអាចប្រលែងក្បាលដោះបានដោយខ្លួនឯង
  • ក្នុងអំឡុងបួនខែដំបូង ទារកអាចឡើងទំងន់ប្រហែល 155 g ទៅ 240g ក្នុងមួយសប្ដាហ៍
  • ទារកមានថាមពលគ្រប់គ្រាន់
  • លាមករបស់ទារកប្ដូរទៅជាព៌ណលឿង និងមានសណ្ឋានទន់ៗ និងគ្រាប់ៗ
  • ទារកលូតលាស់ត្រឹមត្រូវតាមស្ដង់ដា

ក្នុងករណីមានការលូតលាស់មិនត្រឹមត្រូវតាមស្ដង់ដា​ ស្រ្តីជាម្ដាយគួរធ្វើការពិគ្រោះបន្ថែមជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញ។

ប្រភព៖ llli

Share on