តើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអាចធ្វើការបានយូរប៉ុណ្ណាក្នុងអំឡុងពេលមានគក៌?

ស្ត្រីអាចធ្វើការដល់ខែចុងក្រោយនៃការមានផ្ទៃពោះបាន ដោយមានការបញ្ជាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញពិនិត្យថាគាត់មិនមានបញ្ហាសុខភាពអ្វី។ ក្នុងករណីស្ត្រីមានរោគសញ្ញាថាអាចនឹងមានហានិភ័យអ្វីមួយ ឫ គាត់ពរពោះនូវកូនភ្លោះ  ជានិច្ចកាលក្រុមគ្រូពេទ្យតែងតែណែនាំឱ្យគាត់សម្រាកពីការងារមុនកាលកំណត់។
ប្រភព៖ verywellfamily

Share on