តើអ្នកម៉ាក់គួររក្សាទុកទឹកដោះរបស់អ្នកម៉ាក់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរ?

 1. ការរក្សាទុកទឹកដោះពិតជាមានសារៈសំខាន់ជាខ្លាំង នៅពេលដែលស្ត្រីមិនទទួលបាននូវការរក្សាទឹកដោះត្រឹមត្រូវ វាអាចបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការលូតលាស់ក៏ដូចជាសុខភាពរបស់ទារកផងដែរ ដូចនេះហើយការរក្សាទុកទឹកដោះគួរ៖
  សីតុណ្ហភាពបន្ទប់  (ក្រោម 28oC) ទុកបានរយៈពេល 3-4 ម៉ោង
  កាបូបត្រជាក់ (សីតុណ្ហភាពចន្លោះ 4-15 oC) ទុកបានរយៈពេល 24 ម៉ោង
  ទូរទឹកកក(សីតុណ្ហភាព 4 oC ) ទុកបានរយៈពេល 5 ថ្ងៃ
  ទូរបង្កក(សីតុណ្ហភាព -15 oC ) ទុកបានរយៈពេល 2 សប្ដាហ៍

   

Share on