Drypers Baby Wipe 80's HRI(24)Drypers Baby Wipe 80's HRI(24)
Sale!

Drypers Baby Wipe 80’s HRI(24)

$3.00

In stock

ទិញ Drypers Baby Wipe 80's HRI 1ដុំ និង ថែមជូន 1ដុំ ដោយឥតគិតថ្លៃ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
  • Free delivery from $30+
  • Prepaid or Cash on Delivery
  • 100% Secured Payments
  • 100% Authentic

Description

Introducing the new Drypers Baby Wipes with Calendula extract. Dermatologically tested and made from 3D embossed fabric, our new fragrance-free formula is not only gentle and mild, but helps to naturally reduce skin irritation.

Features & Benefits

Flower

Baby Wipes

3D embossed and soft material for effective cleaning. Suitable for sensitive skin. Mild and gentle for daily usage. Organic calendula extract helps reduce irritation.

How to use

Open front plastic cover lid and remove the sticker inside. Re-seal it after use to prevent drying. Also suitable for newborns.

Overview

Pieces

80

Manufacture Country

Malaysia

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.