តើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួរជៀសវាងនូវការប្រើប្រាស់គ្រឿងសំអាងដែរឫទេ?

ក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ ការជៀសវាងនូវសមាសធាតុមួយចំនួនក្នុងគ្រឿងសំអាងជារឿងចាំបាច់ ព្រោះសារធាតុនោះអាចបង្កឱ្យមានហានិភ័យដល់ទារកដូចជា កើតមុនពេលកំណត់ អត្រាប្រឈមជំងឺអូទីសឹម អាលែហ្ស៊ី និងហឺតជាដើម។

សារធាតុប៉ះពាល់ក្នុងគ្រឿងសំអាងទាំងអស់នោះមានដូចជា៖

  • Retinoids & Retinols (វីតាមីន អេ)
  • Tetracycline
  • Salicylic acids & BHAs​
  • Parabens
  • Synthetics fragrances
  • Oxybenzone and avobenzone…

ស្រ្តីមានគក៌គួរធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យមុននឹងធ្វើការប្រើប្រាស់នូវឱសថ ឫ គ្រឿងសំអាងណាមួយ។

ប្រភព៖ dailymail

Share on