តើអ្នកម៉ាក់គួរតមអាហារមួយចំនួនក្នុងអំឡុងពេលបំបៅដោះកូនដែរទេ?

ក្នុងអំឡុងពេលបំបៅដោះកូន ស្ត្រីគួរធ្វើការបញ្ចៀស  និងកាត់បន្ថយនូវអាហារមួយចំនួនដូចជាៈ

  • បញ្ចៀសនូវការញុាំត្រីដែលសំបូរនូវជាតិបារតច្រើន(ជាតិបារតអាចឆ្លងកាត់តាមទឹកដោះចូលទៅកាន់ទារកដែលបង្កឱ្យមានហានិភ័យជាច្រើនដល់ទារក)
  • កាត់បន្ថយនូវការញុាំកាហ្វេ និងតែ
  • ជៀសវាងនូវការបរិភោគសុរា
  • កាត់បន្ថយនូវការបរិភោគសូកូឡា (ជាតិកាហ្វេអុីនក្នុងសូកូឡាអាចបង្កឱ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណេកទារក និងអាចបង្កឱ្យទារកមានវិបត្តិទល់លាមកថែមទៀតផង)
  • ខ្ទឹមសៈ ស្រ្តីដែលទទួលទាននូវខ្ទឹមសច្រើនអាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់រសជាតិទឹកដោះ ធ្វើឱ្យទារកលែងចង់បៅ
  • កាត់បន្ថយ ឫ បញ្ចៀសនូវការទទួលនូវអាហារ និងភេសជ្ជៈដែលមានជាតិហ្គាសខ្ពស់។ល។

ប្រភព៖ insured.amedadirect

Share on