តើអ្នកម៉ាក់គួររៀបចំកាលវិភាគសំរាប់បំបៅដោះកូនដែរឫទេ?

ការរៀបចំកាលវិភាគសំរាប់បំបៅដោះកូន គឺជាគោលការណ៍មួយដ៏ល្អប្រសើរក្នុងសម័យកាលនេះ ដែលជួយឱ្យ ម្ដាយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបំបៅដោះកូនបានត្រឹមត្រូវ។

អត្ថប្រយោជន៍ដែលស្រ្តីរៀបចំកាលវិភាគសំរាប់បំបៅដោះកូនបានត្រឹមត្រូវ ធ្វើឱ្យៈ

  • ទារកទទួលបាននូវការបំបៅបានត្រឹមត្រូវ​ និងគេងបានស្កប់ស្កល់
  • ទឹកដោះផលិតបានគ្រប់គ្រាន់
  • អាចជួយកាត់បន្ថយការឈឺចុងសុដន់់របស់ស្ត្រី។ល។
Share on