តើស្ត្រីគួរបញ្ចៀសការបំបៅដោះកូននៅពេលណាដែរ?

តាមអ្នកជំនាញបានបង្ហាញឱ្យឃើញថា ស្រ្តីគួរធ្វើការពិគ្រោះជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញ និងបញ្ឈប់នូវការបំបៅដោះកូនក្នុងករណីដែលស្រ្តីមានៈ

  • មានផ្ទុកនូវមេរោគអេដស៍
  • ធ្វើការលេបនូវឱសថពពួក Antiretroviral drug (ART) ឫ ថ្នាំព្យាបាលជំងឺអេដស៍
  • មានផ្ទុកនូវជំងឺរបេង ដែលមិនបានព្យាបាលត្រឹមត្រូវ
  • មានផ្ទុកនូវវីរុសប្រភេទ human T-cell lymphotropic virus type I or type II
  • កំពុងប្រើ ឬ ពឹងផ្អែកលើការប្រើប្រាស់នូវឱសថដែលមានផ្ទុកនូវជាតិញៀន
  • កំពុងព្យាបាលដោយឱសថគីមីដើម្បីព្យាបាលជំងឺមហារីក

កំពុងព្យាបាលដោយកាំរស្មីអុិច។ល។

ប្រភព៖ verywellfamily

Share on