តើវាមានសុវត្ថិភាពដែលឫទេ បើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះរួមដំណេកជាមួយស្វាមី?

តាមការបង្ហាញរបស់អ្នកជំនាញបានបង្ហាញឱ្យឃើញថា ការរួមដំណេកត្រឹមត្រូវនៅគ្រប់ត្រីមាសទាំងអស់ក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះគឺមិនមានផលប៉ះពាល់ទេ។​ សូមធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញ ដើម្បីទទួលបាននូវការអប់រំបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងវិធីសាស្ត្រត្រឹមត្រូវ និងមិនត្រឹមត្រូវនៃការរួមដំណេក។
ប្រភព៖ kidshealth

Share on